กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ ต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ตลอดจนทำกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชนผาหมี.