กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

ประชุมพิจารณางบประมาณการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานPBL(Project Based Learning)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ครูกฤษณา งามนอก(ครูขวัญ)หัวหน้างานวิชาการ เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานPBL(Project Based Learning)ระดับชั้น ป.๔-๖ ณ หอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนของเรา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป.