กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปภาพ

เลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนมี 2 เบอร์ เบอร์1สภานักเรียนร่วมแรงร่วมใจ เบอร์ 2 ร่วมแรงช่วยกัน โดยทีมที่ได้ เบอร์ 2 ร่วมแรงช่วยกัน ได้เป็นสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนและการเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆภายในโรงเรียนต่อไป