วิสัยทัศน์/ปรัชญา

จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง   พัฒนาทักษะภาษาไทย   อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น   สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำชุมชนมีส่วนร่วม