พันธกิจ/เป้าประสงค์

1.  จัดการศึกษาระดับอนุบาล และประถมศึกษา  อย่างทั่วถึง

2.  ยกระดับคุณภาพทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  ผู้เรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

3.  สร้างความตระหนัก  จิตสำนึก  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีทักษะการใช้ภาษาไทย

5.  ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์

6.  ประสานชุมชนและทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา