ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5     เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่  45    ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน       ผาแตก ตำบลแม่สาย  จังหวัดเชียงราย      ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   12  มกราคม   พ.ศ.2503  ทำการสอนโดยตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน 20,000  บาท    เพื่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู ต่อมาตำรวจตระเวนชายแดนได้ย้ายโรงเรียนมา   ตั้งที่หมู่บ้านผาหมี ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย –  พม่า  ประมาณ  200  เมตร   ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อ  วันศุกร์ที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2512 ราษฎรในหมู่บ้านเห็นว่า การคมนาคมไปมาสู่ตัวเมืองลำบากมาก  โดยเฉพาะในฤดูฝน  เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน   เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-ราชินีนารถ  เสด็จเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้าน  ราษฎรได้กราบบังคมทูลขอย้ายที่ตั้งหมู่บ้านมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ห่างจากชายแดน  ไทย – พม่าประมาณ  1,500  เมตร  เพื่อสะดวกในการคมนาคมจึงย้ายอาคารเรียน และบ้านพักครูมาสร้าง ณ. บริเวณที่อยู่ปัจจุบัน