ข้อสอบออนไลน์ ครูดารารัตน์ ศรีพันธุ์

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  1. ข้อสอบปลายภาค วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  1. ข้อสอบออนไลน์ วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวันธรรม ป.4