กิจกรรมโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียน รูปภาพ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสถา […]

วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมพิจารณางบประมาณการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานPBL(Project Based Learning)

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา2563 กิจกรรมตำข้าวปุกงา

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา2563 กิจกรรมกระทุ้งไม้ไผ่

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา2563 กิจกรรมการนวดสปาฝ่าเท้าให้กับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรม

เรื่องล่าสุด

ผอ.พิมพ์

สารสนเทศ สถานศึกษา

Facebook

หมวดหมู่

ICT เพื่อการเรียนรู้